Revize elektroinstalací

Revizi elektroinstalace může provádět pouze revizní technik s platným osvědčením od Technické inspekce České republiky (TIČR). U každé elektroinstalace je potřeba archivovat výchozí revizní zprávu a poslední periodickou revizi. Perioda revizí je u instalací v prostorách normálních bez dalších nepříznivých vlivů 5 let. Dle vnějších vlivů působících v objektu (stanovených protokolem o určení vnějších vlivů) a využití objektu se perioda revizí příslušně zkracuje dle přílohy 2, která je součástí změny 3 ČSN 33 1500. Nejkratší perioda revize je 6 měsíců pro zařízení staveniště

Více informací

Revize elektrospotřebičů a ručního nářadí

Revize elektrických spotřebičů a nářadí musí být prováděna dle ČSN 33 1600 ed.2. Perioda revizí nepřipevněných spotřebičů a nářadí je stanovena tabulkou 1 ČSN 33 1600 ed.2 v intervalu 3 měsíce až 2 roky v závislosti na způsobu využití a třídě ochrany spotřebiče (nářadí). Revize připevněných spotřebičů je prováděna společně s elektroinstalací s periodou dle instalace, ze které je spotřebič napájen.

Více informací

Revize a Ověřování strojů

Provádí se dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 60204-1 ed.2 případně dalších pro určité dané stroje (ČSN EN 60204-32 ed.2 pro zdvihací zařízení, ČSN EN 60204-31 pro šicí stroje apod.). Perioda revize a ověření je obdobně jako u instalace určena přílohou 2 změny 3 ČSN 33 1500. Podmínkou provádění revize a ověření stroje a strojního zařízení s periodou delší než jeden rok je provádění pravidelné kontroly dle NV 378/2001 Sb. s maximální periodou 1 rok. Rozsah je dán čl. 18 ČSN EN 60204-1 ed.2

Více informací

Aktivní hromosvody (E.S.E.)

Od roku 2009 by v zemích CENELEC měly pozbýt platnosti všechny stávající národní normy, zabývající se klasickou ochranou proti blesku, v ČR to jsou normy ČSN 34 1390:1969, ČSN P IEC/TS 61312-2:2004 (34 1393), ČSN IEC 61312-3:2003 (34 1393) a ČSN 34 1393-4:2004, protože tyto jsou v rozporu s nově vzniklým souborem norem. Od listopadu roku 2006 existuje soubor nových norem ČSN EN 62305-1 až -4 Ochrana před bleskem. Tyto normy se nezmiňují, a tedy neřeší aktivní ochranu proti blesku. Není tedy pravda, že by ji nepřipouštěly nebo dokonce zakazovaly!!

Více informací

Termovizní měření

Kontrolovat hospodárné využívání energií, či preventivní měření energetických zařízení se vyplácí. Zvláště v době, kdy ceny rostou. Pomocí bezkontaktního termovizního měření jednoduše a efektivně lokalizujeme energetické ztráty v různých částech bytových domů, provozoven, skladů, průmyslových hal, rozvoden, rozvaděčů, transformátorů, měničů výrobních technologií, rozvodů tepla, rozvodů TUV nebo fotovoltaických elektráren.

Více informací

Měření osvětlení

Měření intenzity osvětlení je posuzováno podle požadavků "Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, č. 541/2007 o podrobnostech a požadavcích na osvětlení při práci". Tato vyhláška stanoví minimální požadavky na intenzitu umělého osvětlení pracoviště. Ve smyslu jejích ustanovení nesmí být intenzita osvětlení vnitřního prostoru pracoviště, kde se pracovníci dlouhodobě pobývají, nižší než: 500Lx, pokud je použito sdružené osvětlení. Ve smyslu požadavků ČSN EN 12464-1, tab. 5.27, poř.č. 5.27.1-3. je nejmenší požadovaná intenzita osvětlení na pracovištích, 300Lx-prodejní prostory, 500Lx-prostory u pokladen a balící stoly.

Více informací

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."