Revize elektroinstalace
dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Co je pro Vás důležité

 • dodržování platných právních předpisů
 • bezpečnost, bez ohrožení na životech, zdraví a majetku
 • minimalizace rizik spojených s provozem
 • zjištění aktuálního stavu zařízení

Revizi elektroinstalace může provádět pouze revizní technik s platným osvědčením od Technické inspekce České republiky (TIČR). U každé elektroinstalace je potřeba archivovat výchozí revizní zprávu a poslední periodickou revizi. Perioda revizí je u instalací v prostorách normálních bez dalších nepříznivých vlivů 5 let. Dle vnějších vlivů působících v objektu (stanovených protokolem o určení vnějších vlivů) a využití objektu se perioda revizí příslušně zkracuje dle přílohy 2, která je součástí změny 3 ČSN 33 1500. Nejkratší perioda revize je 6 měsíců pro zařízení staveniště.

  Pro provedení revize elektro revizním technikem je třeba připravit následující podklady:

 • Aktuální dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace včetně zapojení rozvaděčů
 • Aktuální protokol o určení vnějších vlivů
 • Předchozí periodickou a výchozí revizní zprávu
 • Zajistit možnost vypnutí revidovaného zařízení

  Druhy revizí:

 • výchozí revize - je nutné provést před uvedením zařízení do provozu u nových elektrických zařízení anebo po jejich rekonstrukci
 • pravidelná revize - provádí se dle stanovené lhůty, která je určena ve výchozí revizní zprávě anebo podle prostředí, které definuje protokol o určení vnějších vlivů
 • mimořádná revize - prováděné mimo termíny revizí, jejichž potřeba je vyvolána závažnými poruchami, závadami na elektroinstalaci a také požadavky dodavatelů elektřiny

Revizní technik provede prohlídku, kontrolní měření a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení a vystaví revizní zprávu.

Revizní technik nemá právo odpojovat nebezpečné zařízení, toto je odpovědností provozovatele, jak se postaví k nalezeným závadám a jejich odstraňování.

Revize domů a bytovek

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."