Revize úniku chladiva RL a F-plynů

Co je pro Vás důležité

 • platí pro klimatizace, chlazení a TČ s obsahem nejméně 5 tun ekv. CO2 chladiva
 • vést a uchovávat Evidenční knihu zařízení
 • udržovat zařízení v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům chladiv

Obě skupiny látek jsou halogenované uhlovodíky a mají obdobné použití jako chladící média, hasiva či rozpouštědla a obě patří mezi tzv. skleníkové plyny. Základním rozdílem mezi nimi je absence jiných halogenů v molekulách fluorovaných skleníkových plynů.

Zatímco látky poškozující ozonovou vrstvu obsahují zejména chlor (způsobující poškozování ozonové vrstvy), případně fluor nebo brom (taktéž), fluorované skleníkové plyny obsahují pouze fluor a k poškozování ozonové vrstvy tudíž nepřispívají.

Proč revize úniku chladiva?

revize těsnosti Provozovatelům stacionárních klimatizačních a chladicích systémů a tepelných čerpadel, které jsou v provozu nebo dočasně mimo provoz, a obsahují regulované látky a F-plyny, plynou podle nařízení (ES) č. 1516/2007 čl. 1 v souladu s nařízením (EU) č. 517/2014, legislativní povinnosti:

  Kontrolovat únik chladiva

  Periodicita kontrol těsnosti se od 1.1.2015 řídí nikoliv množstvím chladiva (kg) v chladivovém okruhu, ale podle výpočtu tun ekvivalentu CO2 obsaženého v chladivu (jedná se o součin celkového potenciálu globálního oteplování (GWP) určitého chladiva a hmotnosti chladiv v zařízení). Toto neplatí pro RL (regulované látky), kde zůstávají min. limity nadále stejné, tedy 3, 30, 300 kg.

  ChladivoGWPČetnost kontrol
  neprovádí se1 x za 12 měsíců1 x za 6 měsíců1 x za 3 měsíce
  R134a1430do 3,50 kg3,50 kg až do 34,97 kg34,97 kg až do 349,65 kgnad 349,65 kg
  R407C1774do 2,82 kg2,82 kg až do 28,19 kg28,19 kg až do 281,87 kgnad 281,87 kg
  R410a2088do 2,40 kg2,40 kg až do 23,95 kg23,95 kg až do 239,52 kgnad 239,52 kg
  R404a3922do 1,28 kg1,28 kg až do 12,75 kg12,75 kg až do 127,49 kgnad 127,49 kg

  Je-li instalována detekce úniku chladiva, pak se lhůty zdvojnásobují. Detektory musí být kotrolovány na funkčnost min. 1 x ročně.

  POZOR!!! Vždy se jedná o uzavřený chladivový okruh, nikoliv o celé zařízení !!! a na každý okruh musí být vedena zvlášť Evidenční kniha. Štítek stroje musí být označen nově ekvivalentem CO2

  Odstranit zjištěnou netěsnost

 • u zařízení s RL do 14 dnů (po 1.1.2015 již nelze provádět opravy a zařízení musí být odstaveno z provozu, lze však použít adekvátní náhrady chladiv)
 • u zařízení s F-plyny co nejdříve
 • po opravě provést novou revizi úniku chladiva do 30 dnů od ukončení opravy s důrazem na opravované místa

  Vést Evidenční knihu

 • vést kopie EK zařízení pro případ ztráty nebo zničení
 • uchovávat evidenční knihu pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let
 • POZOR!!! Provozovatel nese odpovědnost za založení a vedení Evidenční knihy zařízení !!!

Evidenční kniha zařízení

  Evidenční kniha musí obsahovat

 • Datum vyhotovení
 • Jméno, adresu provozovatele
 • Druh a velikost náplně chladiva a oleje zařízení

  Do evidenční knihy zařízení se zaznamenávají tyto údaje

 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
 • Závady a alarmy stahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
 • Výsledky detekce netěsnosti
 • Jména osoby, která provedla úkony

Označení zařízení

  Na zařízení musí být umístěné typové štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace

 • Jméno dodavatele, nebo montážní firmy
 • Druh chladicího systému
 • Identifikační číslo
 • Druh chladiva a hmotnost náplně
 • Datum kontroly, datum příští kontroly a popis revizního technika

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."