Školení dle Nařízení vlády č. 194/2022

Co je pro Vás důležité

 • poučená musí být i obsluha el. zařízení
 • prokazatelné proškolení a přezkoušení
 • platnost dokladu je na 3 roky

Každý pracovník, který přichází do styku s elektrickým zařízením, musí být pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení, s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Platnost dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je 3 roky.

  Doklady ke zkouškám dle NV 194/2022 Sb., bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

 • Doklad o vzdělání v oblasti elektro, neplatí pro §4 (poučení)
 • Předchozí osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb. nebo doklad o složení zkoušky dle NV 194/2022 Sb.
 • Potvrzení praxe v oboru elektro
 • Potvrzení od doktora - práce na el. zařízení

  Pro skupiny u Vás nebo jednotlivce v Praze:

 • Školení dle §4 (osoba poučená)
 • Školení a přezkoušení dle §6 (elektrotechnik)
 • Školení a přezkoušení dle §7 (vedoucí elektrotechnik)

Členění odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb.

  §4 - Osoba poučená (jediné možné pro osoby, které nemají odborné vzdělání v oboru elektro a nevlastní výjimku od TIČR):

  Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními, včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůta ověřování znalostí je stanoven na 3 roky.

  Mohou:

 • samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí
 • pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od živé části pod napětím
 • pracovat na vypnutých zařízeních VN, VVN s dohledem
 • Nesmějí pracovat pod napětím.

  §6 - Osoba znalá pro samostatnou činnost - elektrotechnik, s dobou praxe min. 1 rok (zde a pro §7 je podmínkou ukončené odborné vzdělání v oboru elektro a být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce)

  Mohou:

 • vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných

  §7 Vedoucí elektrotechnik pro řízení činností, pro řízení provozu, pro projektování, s praxí 2 roky

  §8 Revizní technik, zkouška na TIČR za 1x 5 let

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."