Servis vzduchotechniky

Co je pro Vás důležité

 • optimalizovaný provoz zařízení
 • nízké náklady na údržbu
 • shoda s místními technickými předpisy
 • snížení spotřeby energie
 • stálá výkonnost bez potíží nebo starostí
 • vyloučení provozních ztrát

Zařízení pro větrání a klimatizaci patří mezi složité technické zařízení v budovách. Pro správnou funkci vyžadují obsluhu a pravidelný servis. Vzduchotechnika slouží k přívodu čerstvého vzduchu do vnitřních prostorů budov a k odvodu vzduchu znehodnoceného a nežádoucího tepla.

  VZT se zpětným získáváním tepla

 • rekuperační (deskové, trubkové)
 • regenerační (rotační)

Proč servis vzduchotechniky?

Od složitosti, počtu instalovaných zařízení a zatížení v provozu se odvíjí náročnost a četnost servisu. Minimálně by se servis vzduchotechniky měl provádět 2x ročně a to při přechodu na zimní nebo letní provoz, včetně evidence zjištěných závad a provedených úkonů. Ve velkých strojovnách, kde na bezporuchovém stavu zařízení závisí významně kvalita vnitřního prostředí a při poruše vzduchotechniky kde může dojít k ohrožení zdraví, technologického procesu aj., je vhodné prohlídky provádět častěji.


  Doporučená četnost provádění servisních kontrol

 • 1x týdně preventivní vizuální a akustická kontrola
 • 2x ročně odborný servis (léto, zima)
 • min 4x ročně výměna vzduchových filtrů

Co servis vzduchotechniky obsahuje

  Minimální servisní činnosti

 • kontrola/čištění výměníků
 • kontrola ventilátorů (měření odběru, mazání ložisek)
 • kontrola řemenů (napnutí, stav)
 • kontrola klapek (seřízení lamel, koncové stavy)
 • kontrola protimrazové ochrany (nastavení, reakce zařízení při aktivaci)
 • kontrola hlučnosti zařízení
 • kontrola vibračních prvků
 • kontrola těsnosti
 • kontrola vzduchových filtrů

Provozování vzduchotechnických zařízení a provozní řád

Zařízení pro větrání a klimatizaci jsou jedním z nejsložitějších technických zařízení v budovách. Proto vyžadují obsluhu a údržbu kvalifikovanými a technicky erudovanými osobami. Provozovatel je povinen vytvořit provozní předpis zařízení. Provozní předpisy vzduchotechniky jsou součástí provozní dokumentace objektu, která je předpokladem správného a hospodárného provozování budovy.


  Provozní řád by měl zahrnovat následující informace:

 • použité a související vyhlášky SÚIP, technické normy, zákony, vyhlášky a nařízení vlády
 • seznam zařízení, instalované příkony a potřeby energie
 • skladbu a funkční popis zařízení, výkonové parametry, provozní režimy
 • popis regulace
 • popis bezpečnostních a ochranných prvků a funkcí zařízení
 • podmínky bezpečné práce
 • požadavky na kvalifikaci obsluhy
 • pokyny pro obsluhu zařízení v běžných provozních a havarijních stavech
 • zvláštnosti provozu závislé na klimatických podmínkách (zima - léto)
 • harmonogram revizí, kontrol a údržby včetně soupisu kontrolních úkonů a způsobů evidence

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."