Revize regulačních stanic

Co je pro Vás důležité

 • kontrola RS 1x ročně
 • revize RS 1x za 3 roky a před uvedením do provozu
 • kontrola pověřeným a zaškoleným pracovníkem min. 1x měsíčně

Regulační stanice plynu

je zařízení používané pro regulaci tlaku plynu a ochranu proti vysokému tlaku, zahrnující veškeré zařízení včetně vstupního a výstupního potrubí, uzavíracích armatur a staveb, ve kterých je toto umístěno.

Provozování a údržba regulační stanice (dále jen RS) plynu je definována v ČSN EN 12 186 a TPG 605 02.

  V rámci údržby musí být všechny součásti RS plynu v takovém stavu, aby bylo zajištěno, že:

 • poskytují požadovanou spolehlivost pro daný účel použití,
 • jsou mechanicky v bezvadném stavu a jsou těsné,
 • jsou nastaveny na správné tlaky,
 • jsou správně instalovány, chráněny proti nečistotám, kapalinám, zamrznutí a jiným vlivům, které mohou ovlivnit funkci.

Činnost údržby a nepravidelnosti musí být zaznamenány do provozního deníku. Obsluhovat zařízení RS plynu smí pouze odborně proškolení, zaškolení, pověření a přezkoušení pracovníci obsluhy (ze znalosti provozních a bezpečnostních předpisů a úkonů dle vyhlášky ČÚBP č.21/1979 Sb.).

Osoba odpovědná za provoz a údržbu musí být odborně školená na odpovídající úrovni. Údržbářské a opravárenské práce na zařízení mohou být prováděny jen samostatným provozovatelem nebo za dohledu osob pověřených provozovatelem.

Úkolem obsluhy je v pravidelných intervalech (min. 1x měsíčně) kontrolovat chod strojního zařízení, sledovat stav regulační a zabezpečovací techniky (např. poloha klapek), přetlaky a teploty plynu na vstupu i výstupu, funkci elektro předehřevu a kontrolovat chod a zápisky registračních přístrojů. Dále pak sledovat případné změny na zařízení, stav filtračního zařízení (podle diferenčního tlakoměru filtru) a stav ovzduší v RS. Součástí kontroly je i stav stavební části RS, okolí stanice, přístupových cest a přístupnost vnějších armatur (např. stav travního porostu). Předávat informace o zjištění náznaků poruchových stavů strojního zařízení svému nadřízenému. V případě potřeby musí být obsluha schopna najet a odstavit technologii RS plynu. Obsluha nesmí sama provádět žádné opravy strojního zařízení a měnit nastavení zabezpečovacích armatur.

Obsluhu lze nahradit provozní kontrolou (1x za 4 měsíce – dodavatelskou odbornou firmou).

  Provozní kontrola se provádí 1x za 4 měsíce

 • Přezkoušení těsnosti strojního zařízení detektorem plynu nebo pěnotvorným roztokem,
 • Kontrola filtračního zařízení, popř. vyčištění nebo výměna filtrační vložky (kontrola lze provádět sledováním diferenčního tlakoměru filtru nebo podle návodu výrobce),
 • Kontrola funkce regulátoru, může se omezit na kontrolu zápisu registračních tlakoměrů (kontrola těsnosti při nulovém odběru musí být prováděna především tam, kde dochází k úplnému zastavování odběru),
 • Kontrola funkce předehřevu,
 • Kontrola seřízení zabezpečovacích armatur (bezpečnostní rychlouzávěry, pojistné ventily),
 • Kontrola stavu a funkce elektrického osvětlení, předehřevu, vytápění, větrání, stavu stavebních částí a příjezdové cesty (volné přístupové cesty),
 • Kontrola stavu strojního zařízení a očištění strojního zařízení od prachu, dotáhnutí všech ucpávek u armatur a promazání pohyblivých částí armatur, kontrola měřících a registračních přístrojů,
 • Odstranění netěsností strojního zařízení stanice a zajištění odstranění případných dalších závad,
 • Kontrola stavu a přístupnosti vstupních, popř. výstupních uzávěrů.

O kontrole se provede zápis do provozního deníku dle vyhl. ČUBP č.85/1978 Sb.. v platném znění. Provozní kontrolu lze nahradit provozní revizí dle §7 vyhl. ČUBP č.85/1978 Sb.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."