Revize hromosvodů dle ČSN EN 62305
a ČSN 34 1390 (do roku 2009)

Co je pro Vás důležité

 • dodržování platných právních předpisů
 • bezpečnost, bez ohrožení na životech, zdraví a majetku
 • minimalizace rizik spojených s provozem
 • zjištění aktuálního stavu hromosvodů

Zdrojem příčin bleskových proudů a krátkodobých přepětí jsou hlavně údery blesku, přepětí následkem atmosférické elektřiny, spínání kapacitních a induktivních zátěží a spínací děje v sítích nn. Přímé, popř. nepřímé účinky blesku a přepětí jsou nebezpečné pro zdraví osob a zvířat, požáru, poškození budov nebo jejich částí, zničení elektrických zařízení, elektronických součástí. Ochrana před bleskem a přepětím je nedílnou součástí elektrické instalace. Podléhá tedy stejným předpisům pro revize jako ostatní zařízení. Revizi hromosvodů může provádět pouze revizní technik s platným osvědčením od Technické inspekce České republiky (TIČR). U každého hromosvodového systému je potřeba archivovat výchozí revizní zprávu a poslední periodickou revizi.

  Pro provedení revize hromosvodů revizním technikem je třeba připravit následující podklady:

 • Aktuální dokumentaci skutečného provedení hromosvodů
 • Ocenění a výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 • Předchozí periodickou a výchozí revizní zprávu
 • Protokol o určení vnějších vlivů

  Druhy revizí:

 • výchozí revize - je nutné provést během a před uvedením zařízení do provozu.
 • pravidelná revize - provádí se dle stanovené lhůty, která je určena ve výchozí revizní zprávě anebo podle prostředí, které definuje protokol o určení vnějších vlivů
 • mimořádná revize - prováděné mimo termíny revizí, jejichž potřeba je vyvolána závažnými poruchami, či závadami

Revizní technik provede prohlídku, kontrolní měření a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz hromosvodů a vystaví revizní zprávu.

Lhůty pravidelných revizí a kontrol systému ochrany před bleskem a přepětím

Hladina ochrany
(třída LPS)
Vizuální kontrolaRevizeCelková revize
kritických zařízení
I. a II.1x za rok1x za 2 roky1x za rok
III. a IV.1x za 2 roky1x za 4 roky1x za rok
Prostředí s nebezpečím výbuchu1x za 6 měsíců1x za rok1x za rok
Třída LPSDruh objektu
I.budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, banky
II.supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy
III.rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby
IV.budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod.

Posuzování stávajících objektů dle ČSN 34 1390

Provádí-li revizní technik revizi na objektu na/v objektu, kde byla instalace ochrany před bleskem před datem 1. 2. 2009, musí správně vyhodnotit skutečné riziko pro danou aplikaci. Například tam, kde se vyskytuje větší množství osob, nepohyblivé osoby, velmi drahá elektronická zařízení, prostředí s nebezpečím výbuchu nebo kde by výpadek médií (plynu, vody, energie) představoval ohrožení života osob nebo majetku musí revizní technik stanovit v závěru revizní zprávy náhradní bezpečnostní opatření souboru norem dle ČSN EN 62305. Norma ČSN 34 1390 nesmí sloužit technikům jako nějaké “zaklínadlo“ pro staré objekty!

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektuOrientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3Revize
Objekty s prostory s prostředím nebezpečí výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1,C2, C3BE2, BE3, CA21x za 2 roky
Ostatnívšechny kromě BE2, BE3, CA21x za 5 let

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."