Revize a kontroly plynových zařízení

Co je pro Vás důležité

 • kontrola plynových zařízení 1x ročně
 • revize plynových zařízení 1x za 3 roky a před uvedením do provozu
 • servisní prohlídky plynových spotřebičů 1x ročně
 • pracovník proškolen k obsluze plynových zařízení

Revize plynu jsou zákonnou i morální povinností provozovatelů.

Povinnost provozovatelů zajišťovat výchozí revize a periodické provozní revize plynových zařízení je dána vyhláškou ČÚBP č.85/1978 Sb. Jedná se tedy o zákonnou povinnost, závaznou pro všechny provozovatele plynových zařízení. Neplněním této povinnosti provozovatel plynového zařízení riskuje správní pokutu v případě kontroly ze strany technické inspekce či inspektorátu bezpečnosti práce a zákaz provozu plynového zařízení, respektive trestní stíhání pro obecné ohrožení, v případě vzniku škodní události s následkem škody na majetku či zdraví osob.

Požadavky na provádění revizí a kontrol plynového zařízení

Ve lhůtě 1x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení. Kontroly provádí pracovník pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Výsledky o kontrole jsou zapsány do provozního deníku s identifikačními údaji provádějícího pracovníka, data a rozsahu kontroly, případných zjištěných závad a návrhů na jejich odstranění. Revize plynových zařízení rozlišujeme na výchozí a provozní.

Výchozí revize je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení. Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu. Revize a případné zkoušky provádí revizní technik, jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).

  Vyhláška určuje další případy, kdy je nutné provést provozní revizi:

 • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz,
 • po ukončení zkušebního provozu,
 • po nucené odstávce z provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy,
 • je provedena generální oprava, nebo zásah, který má celkový vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Jak často je nutné provádět revize, kontroly a servisní prohlídky PZ?

Zatímco periodu provádění kontrol a revizí plynových zařízení je stanovená Vyhláškou č.85/1978 Sb. a je tedy daná zákonem, četnost provádění servisních prohlídek plynových spotřebičů určuje vždy výrobce plynového spotřebiče.

  Obecně platí tyto lhůty pro plynová zařízení:

 • Kontroly plynových zařízení - 1x ročně (kromě roků, kdy se provádí revize),
 • Revize plynových zařízení - před uvedením zařízení do provozu a pak pravidelně 1x za 3 roky,
 • Servisní prohlídky plynových spotřebičů - 1x ročně,

Přehled prováděných úkonů při revizi plynu

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu,
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení,
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů,
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů plynových spotřebičů,
 • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání,
 • celková vizuální kontrola umístění a stavu PZ,
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů,
 • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého.

Měření všech hodnot provádíme špičkovým multifunkčním přístrojem TESTO 320.

Praktická doporučení při úniku zemního plynu

 • nepoužívat otevřený oheň, otevřít okna,
 • uzavřít uzávěry plynu (páčka kolmo na směr potrubí),
 • nezapínat ani nevypínat elektrické spotřebiče,
 • varovat obyvatele domu a opustit budovu,
 • informovat pohotovostní službu.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."