Revize tlakových nádob dle ČSN 69 0012 pro chladící zařízení

Co je pro Vás důležité

 • provozní revize se provádí 1x za 2 roky
 • vnitřní revize jen po rozsáhlých opravách
 • výměna pojistných ventilů 1x za 2 roky
 • provádíme zákonné revize
 • provádíme tlakové a těsnostní zkoušky
 • provádíme výměnu pojistných ventilů

Druhy revizí na vyhrazených tlakových nádobách

 • 1x za 2 roky provozní revize
 • provozní revize při rekonstrukcí, větších opravách nebo delších odstávkách tlakové nádoby
 • 1x za 9 let tlaková zkouška
 • výchozí revize

Pozor!!! Tato zařízení obsahují „regulované látky“ a „F- plyny“, na které platí jiné právní předpisy. Při provádění revizí by měl být přítomen i servisní technik s platnou certifikací dle 303/2008 Sb.

Tlakové nádoby u chladících zařízení, klimatizací a TČ

tlaková nádoba klimatizace Evropské nařízení a na něj navazující nařízení vlády č. 290/2000Sb. definují tlakové zařízení či nádoby dle §3 odst.3. Chladiva jsou zařazeny do skupiny I dle zákona č. 356/2003 o chemických látkách. Tím je určeno, že každá nádoba s objemem větším jak 1 litr a součinem PS*V > 25barL nebo PS>200 bar. Z toho vyplývá, že prakticky každá nádoba větší jak 1litr je v chladících a klimatizačních zařízení tlakovou nádobou podléhající pravidelné revizi.

 • sběrač kapaliny
 • trubkový (kotlový) vodní kondenzátor
 • trubkový (kotlový) výparník
 • pojistné ventily, případně zařízení omezující tlak v zařízení
 • různé druhy středotlakých, vyrovnávacích nádob a podobně

Pojistné ventily

pojistný ventil Dle stanoviska TIČR se ověření funkce pojistných ventilů provádí 1x za 2 roky přezkoušením na zkušební stolici nebo jejich výměnnou. Ovšem při přezkoušení dochází k porušení sedla, které se musí nechat následně přebrousit, aby byla zajištěna 100% těsnost, což je dražší než nákup nového pojistného ventilu. Aby nemuselo docházet k odstávkám chladících zařízení a odsávání chladiva z tlakových nádob, doporučuje se osazaní plombovatelných kulových ventilů, které musí být plombou zajištěny v otevřeném stavu.

 • výměna nebo přezkoušení 1x za 2 roky

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."