Revize tlakových nádob stabilních

Co je pro Vás důležité

 • provozní revize TNS 1x ročně
 • vnitřní revize TNS 1x za 5 let
 • tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
 • proškolená obsluha tlakových nádob

Důvody proč provádět revize TNS

Provoz tlakových nádob se řídí normou ČSN 69 0012, vyhláškou č. 18/1979 Sb. a návodem na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcem případně dovozcem.

 • V prvé řadě bezpečnost a jistota v používání objektů a technického zařízení! Bezpečnost zúčastněných osob!
 • Posouzení výchozího - provozního stavu zařízení certifikovaným dodavatelem revizních prací je uzákoněno zákonnými předpisy (např. Zákoníkem práce, zákonem č. 174/1968 Sb.)
 • Periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost (např. Zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy NV č.378/2001 Sb, §4, NV č.101/2005 Sb § 3, ČSN 69 0012, Vyhl.č.91/1993 Sb., Vyhl.č.18/1979 Sb., Vyhl.č.85/1978 Sb.)
 • Neprovádění revizí je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno Státním úřadem inspekce práce při kontrolách.
 • Nastane-li havárie technického zařízení je platný doklad o revizi dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.
 • Neexistence protokolu z platné revize zařízení je vždy pokládána za důkaz, že viníkem havárie je provozovatel objektu či zařízení, na němž k havárii došlo.
 • Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá platnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Dokumentace

Součástí tlakové nádoby musí být návod na obsluhu zařízení, prohlášení o shodě a pasport tlakové nádoby, včetně pevnostního výpočtu. Tyto dokumenty musí být předloženy před provedením revize, stejně jako poslední provozní a vnitřní revize a poslední tlaková zkouška zařízení.
Zajistíme náhradní pasport tlakové nádoby v souladu s ČSN 69 0010.

Druhy revizí a zkoušení nádob

 • Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.
 • Provozní revize: první provozní revize se provádí do 14-ti dnů uvedení tlakové nádoby do provozu. Další pravidelně revize se provádějí nejpozději vždy do jednoho roku od předchozí revize. Zajišťovat pravidelné revize v souladu s plánem revizí je povinností provozovatele tlakové nádoby.
 • Vnitřní revize - posuzuje se zejména stav nádoby na vnitřní straně včetně všech výstupů a výstroje. Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu médiu a zvláštním provozním podmínkám. Nádoby, které nelze otevřít se kontrolují ultrazvukem.
 • Zkouška těsnosti se provádí po každé vnitřní revizi a to max. provozním tlakem nádoby. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.
 • Tlaková zkouška se provádí nejpozději 1x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním tlakem. Provádí se převážně hydraulicky - a to:
  • po každé opravě nebo rekonstrukci nádoby,
  • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize nutné,
  • po přemístění nádoby (pokud je to na základě vnitřní revize nutné),
  • po překročení nejvyššího provozního tlaku nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."