Kontroly nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení je podle § 2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) požárně bezpečnostní zařízení. Kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení se provádějí v souladu s § 7 a § 10 vyhlášky o požární prevenci a to nejméně jednou ročně, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace nestanoví lhůty kratší.

Více informací

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."