Revize a ověření elektrických částí strojů a strojních zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 60204-1 ed.2

Co je pro Vás důležité

 • dodržování platných právních předpisů
 • bezpečnost, bez ohrožení na životech, zdraví a majetku
 • prevence rizik spojených s provozem
 • zjištění aktuálního stavu strojů
 • přehledná evidence elektrických strojů

Provádí se dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 60204-1 ed.2 případně dalších pro určité dané stroje (ČSN EN 60204-32 ed.2 pro zdvihací zařízení, ČSN EN 60204-31 pro šicí stroje apod.). Perioda revize a ověření je obdobně jako u instalace určena přílohou 2 změny 3 ČSN 33 1500. Podmínkou provádění revize a ověření stroje a strojního zařízení s periodou delší než jeden rok je provádění pravidelné kontroly dle NV 378/2001 Sb. s maximální periodou 1 rok. Rozsah je dán čl. 18 ČSN EN 60204-1 ed.2

  Pro provedení revize elektro revizním technikem je třeba připravit následující podklady:

 • Přehledová a funkční schémata
 • Obvodová schémata
 • Návod pro obsluhu
 • Návod pro údržbu
 • Záznamy o prováděných kontrolách

  Provádíme revize elektrických strojů:

 • pevně ukotvených
 • přemístitelných
 • mobilních
 • zahradních
 • výrobních linek

Revizní technik provede prohlídku, kontrolní měření a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz stroje a vystaví revizní zprávu.

Kontrola dle NV 378/2001 Sb.

Dle NV 378/2001 Sb. je nutno na strojích a strojních zařízení provádět pravidelné kontroly v maximálním intervalu 1 rok. Kratší intervaly mohou být nařízeny v dokumentaci výrobce stroje, nebo stanoveny provozovatelem zařízení. Rozsah kontrol není striktně určen, odpovědností provozovatele zařízení je stanovit rozsah kontrol v řádu preventivní údržby na základě zkušeností a hodnocení rizik pro dané zařízení.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."