iNEPRO revize s.r.o. - Revize elektro a elektrospotřebičů, plynových zařízení, spalinových cest,
požárně bezpečnostních zařízení, chladících zařízení a klimatizací, termovize, emise

Co je to vyhrazené technické zařízení?

Jsou to zařízení definovaná v zákoně 174/1968 Sb. jako zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Tato zařízení podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jedná se o zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

Osoba zodpovědná - Provozovatel ... nikoliv majitel !!

Provozovatel vyhrazeného technického zařízení je povinen dle NV 101/2005 Sb., NV 378/2001 Sb., a zákona č. 174/1968 Sb. určit zodpovědnou osobu (vzdělanou v daném oboru VTZ), která je přímo zodpovědná za stav VTZ, za řádné školení obsluh VTZ, za hlídání termínů kontrol a revizí VTZ, za dohled nad preventivní údržbou VTZ apod. Povinností osoby zodpovědné je také zajištění odstranění závad z revizí a kontrol, v případě závad bezprostředně ohrožujících také zajištění neprovozování daného zařízení a jeho uvedení do bezpečného stavu (např. odpojení) do odstranění těchto závad.

Vyhledávání a prevence rizik

Dle zákona č. 262/2006 Sb. § 102 je dána každému zaměstnavateli povinnost vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, která mohou při práci nastat a následně musí pro řízení těchto rizik stanovit opatření. Provádění níže uvedených činností na VTZ je základním podkladem k této činnosti a rizika plynoucí z nalezených závad je nutno odstraňovat.

Dokumentace vyhrazeného technického zařízení (VTZ)

Dle NV 378/2001 Sb. a dalších předpisů musí být každé technické zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Co vše má být součástí této dokumentace je závislé na typu technického zařízení a je určeno konkrétními předpisy a normami ČSN pro danou skupinu zařízení.

Soupis dokumentace VTZ

Provoz technických zařízení musí být bezpečný. Aby takovým mohl prokazatelně být, je nutno mít zpracovány následující dokumenty, pravidelně je aktualizovat a také se jimi při provozu technických zařízení řídit. Tyto dokumenty také bývají prověřovány v rámci kontrol inspektorátů práce.

Protokol o určení vnějších vlivů

Základním dokumentem, ze kterého vychází provozování VTZ je Protokol o určení vnějších vlivů. Jeho zpracování požaduje vyhláška 499/2006 Sb. a podrobnější požadavky jsou uvedeny v ČSN 33 2000 5-51 ed.3. Protokol je součástí dokladové části dokumentace a musí být archivován po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu. Protokol o určení vnějších vlivů je nutným podkladem pro vhodnou volbu zařízení do dotčených prostor z hlediska působení prostředí na toto zařízení (voda, teplota, hořlavé látky, výbušné látky apod.). Protokol musí být aktualizován při každé změně využití objektu či při změně technologie.

Více informací

Protokol o určení vnějších vlivů je také důležitým podkladem pro zpracování Plánu revizí a kontrol (místní provozní bezpečnostní předpis), ve kterém jsou stanoveny termíny a rozsahy povinných úkonů pro jednotlivá vyhrazená technická zařízení.

Skutečné provedení

Více informací

Další součástí dokumentace VTZ je dokumentace skutečného provedení. Do této dokumentace musí být zaznamenávány veškeré změny prováděné na zařízení. Tato dokumentace je nutným podkladem pro provádění revizí a kontrol VTZ.

Návody k obsluze, technická dokumentace VTZ

Nedílnou součástí dokumentace VTZ jsou návody k obsluze jednotlivých zařízení, které mohou být zpracovány výrobcem zařízení nebo provozovatelem. Součástí dokumentace výrobce zařízení mohou být speciální požadavky na údržbu a revize/kontroly zařízení.

Řád preventivní údržby

Více informací

Povinností provozovatele technických zařízení je zejména udržovat je v dobrém a bezpečném technickém stavu (viz. např. NV 101/2005 Sb.). Základními nástroji, které toto zajistí, jsou preventivní údržba, kontroly a revize těchto technických zařízení.

Místní provozní a bezpečnostní předpisy

Více informací

Každý typ technického zařízení v objektu musí mít zpracován tzv. Místní provozní a bezpečnostní předpis (např. elektroinstalace, výrobní zařízení, kotelna, plynová zařízení apod.). Tento dokument definuje konkrétní požadavky provozu z hlediska bezpečného používání.

Revizní zprávy

Povinností provozovatele vyhrazených technických zařízení je zajištění provádění revizí a uchovávání revizních zpráv. Celý rozsah VTZ musí být pokryt výchozí a poslední periodickou revizí. Konkrétní standardní rozsahy a termíny jednotlivých revizí najdete zde. Zajištění provádění revizí a kontrol je odpovědností provozovatele VTZ. Osoba odpovědná za VTZ musí mít odpovídající vzdělání, aby mohla správně interpretovat závěry revizních zpráv a rozhodovat o odstranění nalezených závad případně o odstavení nebezpečného zařízení. Osoba odpovědná za VTZ musí dbát na správné provedení revizních zpráv, protože nese konečnou odpovědnost za stav VTZ a v případě evidentního nebezpečného stavu jí tato odpovědnost zůstává i přesto, že má platnou revizní zprávu s kladným závěrem.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."