Plynové zařízení a TNS

REVIZE a kontroly plynových zařízení, rozvodů a spotřebičů. Odborné prohlídky kotelen.
REVIZE tlakových nádob, spalinových cest, měření emisí

Chlazení, klimatizace a VZT

REVIZE a SERVIS chladících zařízení, klimatizací a vzduchotechniky.

Požárně bezp. zařízení

REVIZE a opravy nouzového osvětlení, protipožárních klapek a ucpávek

Základní zákony, vyhlášky, nařízení a technické normy

pro chladící a klimatizační techniku

  Ochrana ovzduší

 • zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší novelizován zákonem č. 64/2014 Sb. (s účinností od 1.5.2014) a zákonem č. 87/2014 Sb. (s účinností od 1.6.2014).
 • zákon č. 73/2012 Sb. - o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • vyhláška č. 257/2012 Sb. - o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

  Předpisy EU

 • směrnice 2008/50/ES - o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
 • směrnice 2010/75/EU - o průmyslových emisích
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 - o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 - o některých fluorovaných skleníkových plynech
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 517/2014 - o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

  Technické normy

 • ČSN EN 378-1+A2 - Chladící a tepelná čerpadla - Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
 • ČSN EN 378-2+A2 - Chladící a tepelná čerpadla - Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
 • ČSN EN 378-4+A1 - Chladící a tepelná čerpadla - Provoz, údržba a rekuperace
 • ČSN EN ISO 4126-1 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Pojistné ventily
 • ČSN EN 12263 - Chladící a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

elektrická zařízení

  Související a podmiňující předpisy

 • Zákon č. 102/2001 Sb. - o obecné bezpečnosti výrobků.
 • Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky.
 • Vyhláška č. 48/1982 Sb. - kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízení
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. - o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb..
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru.
 • Zákon č. 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon).

  Související technické normy

 • ČSN 33 2000-1 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska.
 • ČSN 33 2000-3 - Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení Část 3: Stanovení základních charakteristik.
 • ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."