Revize a odborné prohlídky kotelen

Co je pro Vás důležité

 • odborná prohlídka kotelny 1x ročně
 • revize kotelny 1x za 3 roky
 • provozní řád kotelny
 • proškolená obsluha kotelny

Nízkotlaké kotelny

  Podle vyhlášky č.91/1993 Sb. rozdělujeme kotelny:

 • kotelny I. kategorie - kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW,
 • kotelny II. kategorie - kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW,
 • kotelny III. kategorie - kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

Povinnoti provozovatele

 • zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem,
 • provádět preventivní a provozní údržbu kotelen a kontroly činnosti topičů,
 • zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,
 • zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky,
 • zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,
 • zajistit osobní ochranné pracovní prostředky,
 • odstraňovat závady a nedostatky,
 • zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným provozním řádem,
 • uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně tří let,
 • označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN".

Odborná prohlídka kotelen

Prohlídky vykonávají osoby, které ovládají předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení, kotelny a předpisy související. Touto osobou je zpravidla revizní technik kotlů. Ke každé prohlídce se vyhotoví písemný zápis.

  Kdy je nutno provést prohlídku:

 • zákonná povinnost minimálně 1x za rok,
 • před uvedením kotelen do provozu,
 • po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
 • při změně druhu paliva,
 • u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

  Při prohlídkách se zjišťuje stav:

 • kotelny,
 • vnější a vnitřní kotlů,
 • zabezpečovacího zařízení,
 • hořáků, čerpadel,
 • nádrží, zařízení na úpravu vod,
 • zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení,
 • kouřových kanálů a komínů.

  Dokumenty, které je důležité mít k dispozici:

 • provozní řád kotelny,
 • návody k obsluze kotelního zařízení,
 • požárně bezpečnostní předpisy kotelny,
 • provozní deník kotelny.

  Dle instalovaného zařízení může být vyžadováno:

 • protokol o servise kotlů,
 • revizní zpráva elektrického zařízení,
 • dokument o kalibraci detekčního systému úniku hořlavých plynu,
 • záznamy pravidelných ročních kontrol plynového zařízení,
 • provozní revize plynového zařízení,
 • záznamy k revizím tlakových nádob stabilních.

Provozní řád kotelen

Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které provozují kotle, jsou povinny vydat provozní řád kotelny, pro kotelnu s kotli na plynná paliva. Provozní řád musí mít náležitosti dle zvláštního předpisu. Součástí provozního řádu jsou návody k obsluze kotelního zařízení a provozní deník, do kterého se zapisují údaje v rozsahu a lhůtách stanovených v provozním řádu. Vyhláška předepisuje provozovateli mj. určit v provozním řádu, jakým způsobem bude obsluhována kotelna, tj. trvale nebo dočasně a stanoví odborně způsobilého pracovníka k obsluze kotelny (tzv. topiče). Odbornou způsobilost topiče definuje § 14 vyhlášky č.91/1993 Sb.

"Ctíme a garantujeme odbornost a kvalitu."